NAUCZANIE ZDALNE – POWRÓT DO SZKOŁY – Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Powrót do szkoły – maj 2021

 Regulamin obowiązujący w Szkołach Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży od dnia 18 stycznia 2021 r. w warunkach epidemii

Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (od 18 stycznia 2021)

NAUCZANIE ZDALNE – Praca szkoły od 26 października 2020

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej – poradnik MEN

 

Organizacja zajęć w naszej szkole od 01 września 2020 r.

 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 • Przy wejściu do budynku należy dezynfekować ręce.

 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • Jeśli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, uczniowi zostanie zmierzona temperatura oraz zostanie on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu do czasu przybycia rodzica.

 • Książki i materiały zwracane do biblioteki będą podlegały kwarantannie przez okres 2 dni.

 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 • Zużyte jednorazowe rękawiczki i maseczki należy wyrzucać do oznakowanego pojemnika.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.