Przydatne

Czy Państwa dziecko ma dysleksję?

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w uczeniu się m. in. czytania, pisania, liczenia. Trudności te wynikają z pewnych zakłóceń w rozwoju u dziecka czynności mowy, spostrzegania, pamięci (słuchowej i wzrokowej), ruchu czy koncentracji.

Dysleksja rozwojowa nie jest wynikiem wolniejszego rozwoju umysłowego czy braku inteligencji. Może przytrafić się dzieciom o prawidłowym rozwoju umysłowym, które często osiągają świetne wyniki w testach inteligencji Dysleksja nie jest też chorobą czy kalectwem.

Specjaliści wyróżniają różne rodzaje dysleksji rozwojowej:

 • dysleksja: trudności w czytaniu, dzieci z dysleksją czytają zwykle wolniej;
 • dysortografia: trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów ortograficznych);
 • dysgrafia: trudności w opanowaniu czytelnego pisania (bazgranie jak kura pazurem);
 • dyskalkulia: trudności w uczeniu się matematyki.

U jednej osoby mogą występować wszystkie rodzaje dysleksji rozwojowej, najczęściej zdarza się występowanie dysleksji wraz z dysortografią.

Według różnych badań kłopoty dyslektyczne ma od 10 do 15 proc. populacji.

Jest to niezawinione i niezależne od dziecka zaburzenie – uwarunkowana jest ona dziedzicznie, uszkodzeniami z okresu ciąży, porodu i pierwszych miesięcy życia, zaburzeniami hormonalnymi w życiu płodowym (zwłaszcza u chłopców). Jej przyczyna jest opóźniony rozwój mowy, brak dominacji jednej ze stron ciała, zaburzenia w postrzeganiu wzrokowym, ruchowym, słuchowym, nieprawidłowe funkcjonowanie uwagi, pamięci czy zaburzenia orientacji w przestrzeni. Dysleksja nie występuje natomiast u dzieci przy rozwoju intelektualnym niższym od przeciętnego, z wadami wzroku i słuchu, u dzieci z porażeniem mózgowym, zaniedbanych środowiskowo, z zaburzeniami w sferze emocjonalnej.

Objawy dysleksji

Rodzicom najbardziej rzucają się w oczy błędy w zeszytach, mylenie liter, brzydkie pismo, które wyjeżdża z linijek. Ale wiele wcześniejszych sygnałów wskazuje na ryzyko dysleksji. – Ujawniają się już w niemowlęctwie. Niektórzy rodzice cieszą się, że dziecko jest sprawne ruchowo, bo nie raczkowało, tylko od razu zaczęło chodzić. Tymczasem to może być właśnie sygnał ryzyka dysleksji, bo dziecko w ten sposób nie ćwiczyło ruchów naprzemiennych. Podobnie gdy dziecko (najczęściej chłopiec) zaczyna późno mówić i nieporadnie buduje zdania, rodzice niesłusznie się pocieszają, że chłopcom to się zdarza. Są też inne objawy:

 • problemy z orientacją kierunkową (mylenie, gdzie prawo, gdzie lewo);
 • nieustalona dominacja jednej strony ciała (dziecko jest oburęczne albo praworęczne, ale przez dziurkę patrzy lewym okiem, nastawia lewe ucho);
 • zaburzenia uwagi, pamięci (nie może zapamiętać dni tygodnia, pór roku, nauczyć się wierszyka);
 • niesprawność ruchowa, w tym manualna, zwłaszcza u chłopców: kłopoty z zapinaniem guzików, sznurowaniem butów, myciem rąk, jedzeniem za pomocą sztućców, utrzymaniem równowagi, nauką jazdy na rowerze, grą w piłkę lub w klasy;
 • “małpi chwyt”, za mocne lub za słabe przyciskanie ołówka,;
 • nadruchliwość, impulsywność, niezrównoważenie emocjonalne;
 • trudności w budowaniu z klocków, układaniu puzzli;
 • notoryczne przekręcanie wyrazów i wady wymowy (dziecko sepleni, nie wymawia “r”, jąka się);
 • w szkole zapisywanie liter od prawej do lewej lub w odbiciu lustrzanym, zmienianie przedrostków i przyimków, przestawianie głosek, przekręcanie słów.

Objawy trudności w nauce.

 

W pisaniu:

 • trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu;
 • trudności w przepisywaniu;
 • trudności w pisaniu ze słuchu;
 • mylenie liter b-p, d-b, d-g, u-n, m-w, n-w (inwersja statyczna) s-z, dz-c, sz-s, o-a, ł-l, ę-e;
 • trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność;
 • nieróżnicowanie ę-en-e, ą-om;
 • opuszczanie drobnych elementów liter, gubienie liter, opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów;
 • opuszczanie litery y;
 • przestawianie liter w wyrazach (inwersja dynamiczna);
 • przestawianie szyku dyktowanych wyrazów;
 • błędy ortograficzne wynikające ze słabszej pamięci wzrokowej;
 • zniekształcanie graficznej strony pisma;
 • wolne tempo pisania;
 • niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter;
 • trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących (np. bułka – półka);
 • złe rozmieszczenie pracy pisemnej w przestrzeni;
 • brak lub niewłaściwe stosowanie interpunkcji.

W czytaniu :

 • wolne tempo, niepewne, „wymęczone”;
 • błędy w czytaniu: zamiana liter, opuszczanie liter, zamiana brzmienia, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów;
 • trudności we właściwej intonacji czytanej treści – zbytnia koncentracja na technice obniża rozumienie czytanej treści;
 • rozpoznawanie napisów po cechach przypadkowych – zgadywanie;
 • opuszczanie linii lub odczytanie jej ponownie, gubienie miejsca czytania;
 • opuszczanie całego wiersza;
 • zmiana kolejności liter i wyrazów;
 • przestawianie liter w wyrazie, co zmienia jego sens;
 • niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego;
 • trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów na sylaby i syntezie sylab;
 • trudności w wyszukaniu najistotniejszej myśli w tekście;
 • tzw. hiperleksja: czytanie płynne, w dobrym tempie, bezbłędne, jednak bez rozumienia treści.

Trudności występujące w nauce innych przedmiotów:

 • trudności w rysowaniu jako czynności – trudności w rozplanowaniu rysunku, zbyt silny lub zbyt słaby nacisk ołówka, zmiany kierunku w rysunkach (błędny kierunek odwzorowywania);
 • trudności w nauce języków obcych, które cechuje znaczna rozbieżność między wymową a pisownią wyrazów – objawy takie jak w języku polskim;
 • trudności w uczeniu się pamięciowym – tabliczka mnożenia, nauka wierszy, ciągi słowne;
 • trudności w nauce geografii – utrudnione czytanie mapy, niewłaściwa orientacja w stronach świata;
 • trudności w nauce geometrii – zmiany kierunku w rysunkach geometrycznych, zakłócenia orientacji i wyobraźni przestrzennej, trudności w rozumieniu pojęć geometrycznych (utrudnione przyswajanie werbalne);
 • trudności występujące na lekcjach wychowania fizycznego – błędne rozumienie instrukcji ćwiczeń spowodowane słabą orientacją w schemacie ciała i przestrzeni, obniżona sprawność ruchowa;
 • nierównomierna koncentracja uwagi, wolne tempo pracy.