Historia

Początki

W roku 1990 Stowarzyszenie „Pokój i Dobro”, za zgodą MEN i Kuratorium Oświaty w Łomży powołało do życia drugie w Łomży Liceum Ogólnokształcące nazwane: Społecznym Liceum Ogólnokształcącym. Pomysłodawcą przedsięwzięcia i jego ojcem duchowym był ks. Czesław Oleksy, który został dyrektorem szkoły.

Pierwszy egzamin do szkoły odbył się w kwietniu 1990 r. Przyjęto 56 uczniów, utworzono 3 klasy o profilu ogólnym. W każdej z nich ukierunkowano program na rozwijanie innych zainteresowań: matematyczno-fizycznych, biologiczno-chemicznych i humanistycznych.

W pierwszym roku działalności szkoła mieściła się w budynku byłego KW PZPR. Przybicie tablicy informującej o nowej placówce oświatowej stało się symbolem przemian zachodzących w naszym kraju. Szkoła powstawała w atmosferze niezwykłego entuzjazmu rodziców, młodzieży, nauczycieli, w poczuciu wspólnoty. Była to nasza szkoła.

    

U siebie

Od września 1991 roku szkoła zmieniła swoją siedzibę. Przeniosła się do odzyskanego przez Kurię Diecezjalną budynku dawnego Domu Katolickiego, mieszczącego się na ulicy Sadowej. W adaptacji pomieszczeń, malowaniu i wyposażeniu sal brali udział rodzice, nauczyciele, uczniowie i członkowie Stowarzyszenia „Pokój i Dobro”. Pracom tym towarzyszyła świadomość, że tworzymy miejsce bliskie naszej wspólnocie – nasz dom. Patronował tym wysiłkom ks. Prymas Stefan Wyszyński – związany z Łomżą i okolicami naszej szkoły: katedrą, seminarium. Myśli ks. Prymasa, Jego autorytet stały się dla nas wyznacznikiem programu wychowawczego, postawy moralnej i obywatelskiej.

Ufundowanie sztandaru szkoły i odsłonięcie tablicy upamiętniającej dzieło biskupa Stanisława Łukomskiego, staraniem, którego powstał budynek, było następnym ważnym wydarzeniem kształtującym oblicze naszej szkoły.

Otwarci na innych

Szkoła wyszła z inicjatywą objęcia opieką i umożliwienia nauki młodzieży mieszkającej na Litwie. Chodziło o większą integrację Polaków z krajem, lepsze przygotowanie młodzieży do studiów w Polsce, wykształcenie ambasadorów polskiej kultury na Litwie. Pomysł ten zyskał poparcie senatu naszego państwa oraz polonii amerykańskiej. Kierujący rozgłośnią polskiego radia w Chicago, Robert Lewandowski zebrał w środowisku polonijnym znaczącą sumę pieniędzy, potrzebnych do sfinansowania tego przedsięwzięcia. Pomogli też rodzice naszych uczniów, przyjmując do swoich rodzin młodzież z Litwy. W roku szkolnym 1991 uczyło się w naszym liceum 8, a w następnym roku 10 Polaków z Litwy.

Początki Szkół Katolickich

W roku szkolnym 2003/2004 przyjęto pierwszy rocznik licealistów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży jako szkoły publicznej niepłatnej.

W roku szkolnym 2004/2005 przyjęto pierwszy rocznik gimnazjalistów do Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży jako szkoły publicznej niepłatnej.

COMENIUS SOCRATES

W latach 2006- 2008 uczestniczyliśmy w programie COMENIUS SOCRATES, który umożliwia poznanie młodych ludzi i kultury innych krajów europejskich (odwiedziliśmy Włochy i Rumunię). W ramach tego programu uczniowie odbyli szkolenie „Media-Info” i przygotowali publikację „Mały kurs dziennikarstwa”. Koordynatorem działań była nauczycielka języka angielskiego pani Izabela Grzech.

        

W dniu 4 września 2007 r.Dyrektor Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Pani Bożena Śliwowska  otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za zasługi  w działaniu i  poświęceniu  na rzecz dobra wspólnego.  Odznaczenie zostało wręczone przez wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego  podczas uroczystego apelu inaugurującego nowy rok szkolny.

 

Aleksandra Domalewska uczennica klasy III  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Łomży
w 2009 r. zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie im Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza” w kategorii piosenka kabaretowa.

  

W dniu 17 kwietnia 2009 roku miało miejsce podpisanie umowy patronackiej  pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Szkołami Katolickimi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Podpisanie tej umowy  jest ukoronowaniem dotychczasowej pracy i wskazaniem drogi rozwoju, którą chcemy zmierzać. Symboliczna opieka uniwersytetu, któremu również patronuje Kardynał Stefan Wyszyński będzie nam przypominać jakie wartości wyznaczają drogi naszej pracy.

     Tego samego dnia odbyło się sympozjum pod hasłem: ”Wychowanie i szkoła pełna nadziei”, zorganizowane przez Szkoły Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży oraz Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej. Patronat honorowy nad sympozjum objęli Jego Ekscelencja Biskup Tadeusz Bronakowski, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel oraz Prezydent Łomży Jerzy Brzeziński.

 

Katarzyna Domalewska uczennica klasy IIB Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Łomży w 2010 r. zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie im Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza” w kategorii piosenka kabaretowa.

  

We wtorek 9 października 2010 r. w  Filharmonii Białostockiej odbyło się uroczyste  wręczenie Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa „Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom”.

Członkowie Szkolnego Koła Caritas pod opieką siostry Rafaeli zajęli I miejsce w konkursie pieśni i tańca podczas kongresu patriotycznego

„Śpiewaj i tańcz Polsko”- Święto Niepodległości.  

Członkowie szkolnego Zespołu Muzycznego „Soli Deo” prowadzonego przez Pana Michała Sawickiego w dniach 9-10 grudnia 2010 r. udzielili wywiadu Telewizji Trwam i nagrali koncert kolęd ze swoją aranżacją. Nagranie zostało wyemitowane w styczniu w Telewizji Trwam. Koncert jest zapowiedzią płyty świątecznej przygotowywanej przez zespół.

Nasze szkoły brały udział w II Ogólnopolskim Zlocie Szkół noszących imię  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 28 maja 2011 r. w 30 rocznicę śmierci Prymasa.

W ramach uroczystości upamiętniających dwudziestą rocznicę pobytu Jana Pawła II w Łomży w środę 15 czerwca  2011 r. naszą szkołę odwiedził Arturo Marii, osobisty fotograf Ojca Świętego, który zrobił Papieżowi Polakowi ponad 6 milionów  zdjęć. 

Od września 2011 r. Szkoły Katolickie  mogą się pochwalić  zaszczytnym i elitarnym tytułem: Szkoły Odkrywców Talentów. To cenne wyróżnienie, które otrzymują tylko najlepsze i starannie wybrane szkoły. To również potwierdzenie, że nasze szkoły są doskonałym miejscem  wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

W dniu 7 października 2011 r. w Szkołach Katolickich im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz przekazanie sprzętu edukacyjno-multimedialnego w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, który zakończył się w 2013 roku.

Uczeń Szkoły Katolickiej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Daniel Maleszewski  w dniu 30 października 2011 r. został powołany do Kadry Narodowej na Międzynarodowy Mecz Polska – Litwa. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W dniach 8-9 grudnia  2011 roku Szkolny Zespól Muzyczny SOLI DEO prowadzony przez Pana Michała Sawickiego udzielił wywiadu Telewizji Trwam i nagrał koncert pastorałek ze swoją  aranżacją.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie  Muzeum Diecezjalnego oraz sali widowiskowej przy Szkołach Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży odbyło się w dniu 16 kwietnia 2012 roku. Obiekty te powstały dzięki realizacji unijnego projektu „Renowacja zabytkowych obiektów kultury oraz rozbudowa Muzeum Diecezjalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007 -2013”

W latach 2010-12 nasze szkoły realizowały projekt 1/POKL/9.1.2/10  „Ad maioranatus sum” – podniesienie jakości usług edukacyjnych w Katolickim Gimnazjum I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. (I edycja) W ramach tego projektu  przeprowadzone zostały dodatkowe zajęcia  z języka polskiego, informatyki, geografii, chemii, fizyki, matematyki, biologii i języków obcych, młodzież uczestniczyła w wyjazdach kulturoznawczych.

W latach 2011-13 realizowaliśmyprojekt1/POKL/9.1.2/10 „Ad maioranatus sum” Edycja rozszerzona – podniesienie jakości usług edukacyjnych w Katolickim Gimnazjum I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. (II edycja) W ramach tego projektu  przeprowadzone zostały dodatkowe zajęcia  z języka polskiego, informatyki, geografii, chemii, fizyki, matematyki, biologii i języków obcych, młodzież uczestniczyła w wyjazdach kulturoznawczych. Szkoła uzyskała siłownię wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń dla uczniów.

W dniach 24-25 maja 2012 uczniowie biorący udział w projekcie oraz szczególnie zaangażowani w życie szkoły pojechali na wycieczkę na Litwę. Zwiedzili Wilno wraz z jego zabytkami: Cmentarzem na Rossie, Kościołem św. Trójcy, Uniwersytetem Wileńskim oraz słynną Ostrą Bramą. Dotarli także na Górę Trzech Krzyży by podziwiać panoramę miasta. Następnego  dnia udali się do Ponar, miejsca kaźni Żydów, Polaków i Rosjan w  czasie II wojny światowej. W drodze powrotnej odwiedzili Troki i zamek Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta Wycieczka zbogaciła wiedzę uczniów na temat kultury i historii Litwy.

Wyjazd kulturoznawczy do Czech w dniach 4-6 czerwca 2012 r. rozpoczął się od zwiedzania Wrocławia wraz z jego zabytkową dzielnicą Ostrowem Tumskim. Po noclegu w malowniczym Zieleńcu uczniowie dotarli do Pragi, gdzie poznawali kulturę tego miasta. Bardzo podobały im się Hradczany, słynny Most Karola i Praski  średniowieczny zegar z 1410 roku. Ostatniego dnia nasi uczniowie ruszyli szlakiem turystycznym podziwiając malownicze  Skalne Miasto.

W dniu 22 sierpnia 2012 r. w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” w naszych szkołach odbyło się spotkanie integracyjne młodzieży polsko-izraelskiej, które stało się okazją do lepszego poznania i pogłębienia wiedzy na temat wspólnej historii. Gościliśmy 30 dziewcząt i 3 nauczycieli  z religijnej szkoły Amit Noga z Beit Shemesh. Wśród gości był również ocalały z holocaustu Dov Goldstein. Spotkanie zakończyło wspólne przejście na cmentarz żydowski i wymiana drobnych upominków. 

Koordynatorzy akcji to Pani Izabela Grzech i Pani Edyta Zielińska.

Uczniowie naszych szkół oraz młodzież z Clara Fey Gymnasium w Bonn uczestniczą we wspólnych projektach, których celem jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur oraz tradycji obu narodów.
W dniach 5-7 czerwca 2013 roku  uczestniczyli w zajęciach „kultura historyczna młodych Polaków”. Przez trzy dni w Poznaniu, Berlinie i Poczdamie poznawali historię krajów zjednoczonej Europy. 

   

W dniach 14-20 czerwca 2013 r. gościliśmy uczniów wraz z opiekunami z partnerskiej szkoły  Clara Fey Gymnasium w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży szkolnej. 

Pierwsze dwa dni  goście spędzili w rodzinach uczniów poznając nasze życie codzienne i zwiedzając okolicę. Następne wyjechaliśmy na Mazury i do Galindii.
W dniu 17 czerwca wyruszyliśmy na wycieczkę w celu poznawania Bagien Biebrzańskich i historii Twierdzy Osowiec. Następnego dnia w Gietkach odbyło się szkolenie i siedmiogodzinny spływ kajakowy po rzekach Pisa-Narew. Kolejną atrakcją był przejazd kolejką wąskotorową po Parku Wigierskim.

  

W okresie 20-27 maja 2014 r.  odbyła się rewymiana z naszą szkołą partnerską Clara Fey Schule w Bonn. Wspólnie z młodzieżą niemiecką uczestniczyliśmy w zajęciach lekcyjnych oraz Mszy św. w szkolnej kaplicy, zwiedzaliśmy zabytkową katedrę w  Bonn, stary ratusz oraz liczne muzea w Kolonii.

Nasze spotkania finansowane są w dużej mierze przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży. Organizowanie wymiany pozwala nam poznać lepiej kulturę  obu narodów i nawiązać nowe przyjaźnie.

  

W Konkursie dla Członków i Sympatyków Szkolnych Kół Caritas Diecezji Łomżyńskiej  pod hasłem „Głos Ojca Pio – 125 rocznica urodzin”który odbył się 16 lutego 2012 r. nasza drużyna z gimnazjum zdobyła I miejsce, natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęliśmy II miejsce.

W dniu 8 października 2013 r. w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” odbyło się kolejne spotkanie młodzieży polsko-izraelskiej w Szkołach Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Ponownie spotkaliśmy się z 30 dziewczętami z religijnej szkoły  izraelskiej Amit Noga z miejscowości Beit Shemesh. Razem z grupą izraelską był także ocalały z Holocaustu Dov Goldstein.

Po części oficjalnej w auli Szkół Katolickich i odegraniu hymnów obu krajów rozpoczęły się zajęcia integracyjne podczas warsztatów literacko-artystycznych, których celem było wspólne uczenie się oraz dialog młodych ludzi w sprawach dotyczących stosunków między naszymi narodami w czasach holocaustu na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Campo di Fiori”.

Ostatnim punktem programu była wycieczka „śladami łomżyńskich Żydów”.
Na Kirkucie uczciliśmy pamięć zmarłych modlitwą i odśpiewaniem hymnów. Świadek historii opowiedział o Auschwits-Birkenau, Buchenwaldzie i „marszu śmierci”.

Szkolny Zespół Teatralny „Scena” prowadzony przez panią Katarzynę Duchnowską  zdobył II miejsce w Przeglądzie Małych Form Teatralnych ”Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” 2014.

            W dniu 25 czerwca 2014 r. dołączyliśmy do grona 150 placówek  w Polsce objętych systemem bezpiecznej szkoły. Specjalną honorową kartę otrzymał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski.

            Pani Dyrektor Bożena Śliwowska podziękowała przedstawicielom Banku Zachodniego WBK, którzy pomagali we wdrażaniu nowego systemuoraz poinformowała uczniów o możliwości połączenia karty z kontem bankowym, dzięki czemu może służyć jako karta płatnicza. System Kontroli Dostępu obsługiwany za pomocą kart szkolnych podnosi poziom bezpieczeństwa ograniczając przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych. 

„Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” to projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w którym od  trzech lat uczestniczą nasze szkoły.  

Kolejne spotkanie młodzieży polskiej i izraelskiej ze szkoły izraelskiej Amit Noga pozwolił młodzieży z obu państw poznać się bliżej  i przełamać stereotypy. Dzięki warsztatom  i zajęciom integracyjnym, które odbyły się we wrześniu 2014r.  młodzież poszerzyła swoją wiedzę  o historii i kulturze obu krajów a bliski, bezpośredni kontakt z rówieśnikami  pomógł w kształtowaniu postawy otwartości i tolerancji. Program spotkań pozwala młodym Polakom i Izraelczykom spojrzeć wstecz na polsko-żydowską historię i zrozumieć potrzebę dialogu i budowania przyjaznych  stosunków między naszymi narodami. Dzięki temu możemy poznać się bliżej  i nawiązać nowe kontakty.

W dniu 24 października 2014 r. uczniowie Katolickiego Liceum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wzięli udział w lekcji na żywo „Opowieść o Żydach polskich” zorganizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Dnia 16 kwietnia 2015 r. odbył się etap wojewódzki  Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ”Losy żołnierza  i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”. Laureatem konkursu został Marcin Sokołowski z klasy IB Katolickiego Gimnazjum. Łukasz Samluk z klasy IA Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Daniel Krukowski z klasy IIIA Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zajęli pierwsze i drugie miejsca w województwie i przeszli do etapu ogólnopolskiego.

W dniach 8-15 grudnia 2015 r. uczniowie Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zajęli II miejsce w województwie podlaskim  w rankingu gimnazjów „Próbny Egzamin Gimnazjalny z Operonem, „Gazeta Wyborczą” i „British Council”.

 W dniu  16 października 2016 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Podczas uroczystości pięciu nauczycieli  z województwa podlaskiego odebrało Tytuł Honorowy Profesora Oświaty. Była wśród nich Dyrektor Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Pani Bożena Śliwowska. Tytuł Honorowego Profesora Oświaty nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Dzień Edukacji Narodowej 2016 r. był szczególny dla  nauczycieli naszych szkół. Pani Edyta Zielińska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, Pani Katarzyna Duchnowska  Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Po raz pierwszy w naszych szkołach miało miejsce uroczyste mianowanie członków Samorządu Uczniowskiego, którzy zostali wybrani w demokratycznych wyborach szkolnych. Pani Dyrektor wraz z opiekunem SU Panem Marcinem Makowskim wręczyli przedstawicielom  społeczności uczniowskiej krawaty z logo Szkół Katolickich, które będą godnym uzupełnieniem ich strojów galowych podczas  uroczystości.

Pan  Piotr Jurczewski, nasz nauczyciel wychowania fizycznego, jest wicemistrzem Polski w kulturystyce. W Mistrzostwach Europy w Kulturystyce i Fitness w 2017 roku zajął IX miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pan Michał Sawicki prowadzący Szkolny Zespół Muzyczny SOLI DEO znalazł się w gronie 11 finalistów, którzy w ogólnopolskim konkursie walczyli o tytuł najlepszego nauczyciela muzyki 2017 r.

We wrześniu 2017 r. zainaugurowała swoją działalność Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

 W latach 2016-18 nasze szkoły realizowały III edycję projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu społecznego- Projekt 1/POKL/9.1.2/10 „Ad maiora natus sum” – podniesienie jakości usług edukacyjnych w Katolickim Gimnazjum I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

W naszych szkołach realizowane były zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze dla uczniów  Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży     z następujących  przedmiotów:

–  biologia,

– doradztwo zawodowe,

–  język angielski,

–  geografia,

–  chemia,

–  fizyka,

–  informatyka.

CELE PROJEKTU

 1. Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.
 2. Wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży.
 3. Poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej.
 4. Optymalne wykorzystanie i wzmocnienie własnego potencjału szkoły
  i środowiska lokalnego.
 5. Wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych
  w zakresie:
 6. języka angielskiego,
 7. matematyki,
 8. fizyki,
 9. chemii,
 10. geografii,
 11. biologii,
 12. informatyki – wykorzystanie nowych technologii informacyjnych, świadomego
  i bezpiecznego poruszania się po Internecie.
 13. Przygotowanie uczniów gimnazjum
  i liceum do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia dającego szansę na zatrudnienie w kontekście wyboru zawodu poprzez zajęcia
  z doradcą zawodowym.

 

            W dniu 23 maja  2018 r. przeprowadzono interdyscyplinarne projekty edukacyjne łączące i podsumowujące zajęcia z biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki.
Klasa IV i VII wraz z opiekunami p. A. Borawską i p. R. Bajkiewicz wyjechały na warsztaty do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej w Powsinie oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uczniowie klas I i II liceum w dniu 18 czerwca 2018 r. pod opieką p. B. Narewskiej wyjechali na warsztaty do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej w Powsinie oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uczniowie klas II liceum w dniu 19 czerwca 2018 r. pod opieką p. B. Narewskiej uczestniczyli w warsztatach w Geodium w Planetarium, Muzeum Podróżników im. Tonego Halika oraz Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

W dniu 15 listopada 2017 r. Szkoły Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ponownie gościły ponad 130 gości z Izraela. Łomża i jej okolice były pierwszym punktem tygodniowego pobytu w naszym kraju młodzieży z Izraela. Goście zostali powitani przez zastępcę dyrektora Panią Monikę Nizik–Jankowską, która przypomniała młodym Żydom i Polakom o łączącej ich pamięci i bolesnych wydarzeniach XX w. Pamięć i wiedza o wspólnej przeszłości to dobry fundament do budowania przyszłości opartej na wzajemnym szacunku.

Po części oficjalnej rozpoczęły się zajęci integracyjne. Podczas dwugodzinnego  spotkania  uczniowie zaprezentowali  swoje szkoły oraz wspólnie śpiewały.

Dzięki takim spotkaniom możemy poznawać historię i kulturę dwóch narodowości oraz przełamywać stereotypy. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta  młodzieży izraelskiej w naszych szkołach. 

W dniach 19-21 września 2018 r. 40 uczniów Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz 30 uczniów Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie wzięło udział w wyjeździe naukowo-integracyjnym w Ośrodku Gwarek w Pięknej Górze na Mazurach. Uczestnicybrali udział w warsztatach z historii „Wilno i Łomża w kontekście setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i Litwę”. Odbyły się warsztaty „Zostań badaczem historii”dotyczące poszukiwania wspólnych postaci związanych z odzyskaniem niepodległości przez oba kraje. Pobyt urozmaicały gry i zabawy plenerowe prowadzone przez animatorów mające na celu pełną współpracę i integrację uczestników projektu. Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku polskim.

W dniu 9 listopada 2018 r. dwunastu  uczniów Szkół Katolickich w Łomży odbyło wizytę studyjną do Progimnazjum w Wilnie w celu udziału w uroczystości Święta Niepodległości „Ta, co nie zginęła!” przygotowanej przez uczniów Progimnazjum w Wilnie. Uczniowie z Łomży mieli okazję uczestniczyć w uroczystościach związanych z rocznicą odzyskania niepodległości, zwiedzić szkołę, wziąć udział w lekcjach historii zwiedzając najważniejsze zabytki Wilna. Na Cmentarzu na Rossie złożyli kwiaty i zapalili znicz przy grobie Matki Józefa Piłsudskiego oraz miejscu pochówku urny  z sercem Józefa Piłsudskiego.

    

W dniu 9 marca 2019 r. Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zdobyli I miejsce w konkursie „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej zajęli II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Odcienie Milczenia” w kategorii grafiki komputerowej poświęconym problemowi prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie.

W dniach 14-17 maja 2019 r. 42 uczniów Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie wzięło udział w wyjazdach, warsztatach oraz zajęciach integracyjnych w Warszawie i Łomży. Młodzież aktywnie brała udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Młodzi ludzie mieli okazję zwiedzić Łomżę, poznać jej historię, najważniejsze zabytki oraz podziwiać piękne krajobrazy Doliny Narwi. Młodzież z Wilna integrowała się z uczniami Szkół Katolickich podczas wspólnych zajęć oraz grillowania. Na zakończenie pobytu w Łomży uczniowie Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie zaprezentowali spektakl pt.: „Ta co nie zginęła”. Wszystkie zajęcia oraz  warsztaty prowadzone były w języku polskim.

    

W dniach 27-29 maja 2019 r. 32 uczniów Szkół Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wzięło udział w realizacji projektu edukacyjnego „Upowszechnianie polskiego dziedzictwa narodowego w Wilnie”. Uczniowie rozpoczęli swój przyjazd na Litwę od poznawania tradycji, historii i legend Litwy na przykładzie zamku w Trokach i rejsu po jeziorze Galwe. Odwiedzili również miejsca pamięci
w Ponarach, miejsca związane z Józefem Piłsudskim (Powiewiórki oraz Zułowo, byli  na Cmentarzu Rossa przy grobach rodziny Piłsudskich). Poznali również ciekawe miejsca oraz historię Wilna.

 Na zakończenie pobytu przeszli Aleją Dębów poświęconą pamięci osób związanych z historią Polski i Litwy. Uczniowie również na przykładzie szkoły partnerskiej poznali zwyczaje panujące w szkołach w Wilnie. Wszystkie zajęcia, warsztaty prowadzone były w języku polskim.

Podczas pobytu uczniów odbywały się  telekonferencje z dziennikarzem portalu „W zasięgu”. Program był emitowany każdego dnia pobytu młodzieży w Wilnie. Dodatkowo na bieżąco aktualizowana była fotorelacja na szkolnym facebook-u.

Wyjątkowy koncert pieśni patriotycznych zorganizowany 20 listopada 2019 r. przez szkolny zespól Soli Deo i p. Michała Sawickiego z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przypomniał o odzyskaniu niepodległości przez Polaków.
Repertuar niemal w całości przygotowany został na podstawie śpiewnika z pieśniami patriotycznymi „Na żołnierską nutę – młodzież pamięta”.

  

Poznaj Polskę 2021/22

 

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” oraz Europejskiego Funduszu Społecznego nasi uczniowie w roku szkolnym 2021/22 uczestniczyli w wycieczkach: „Poznaj Polskę”. To pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, którego celem było wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program umożliwił uczniom poznanie naszego dziedzictwa narodowego
i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

W dniach 5-7 października wraz z opiekunkami Panią Katarzyną Jastrzębską oraz Panią Edytą Zielińską uczniowie klas VII-VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wybrali się na Dolny Śląsk by poznać kulturę i dziedzictwo narodowe tego regionu. Wraz z przewodnikiem zwiedzili Wrocław, Zespół Historycznego Centrum w tym Ostrów Tumski oraz Stare Miasto.

Podziwiali Twierdzę Srebrnogórską wzniesioną w XVIII w. przez króla Prus oraz Szczeliniec Wielki i Błędne Skały z labiryntem szczelin i zaułków.

Ostatniego dnia wstąpili do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego zwiedzając największą ekspozycję przyrodniczą w Polsce. Byli także w Muzeum Narodowym we Wrocławiu podziwiając obrazy, rzeźby, instalacja oraz przykłady rzemiosła artystycznego.

Na zakończenie wzięli udział w warsztatach artystycznych „Książka bez tajemnic” oraz introligatorskich „Tajemnice grafiki”.

         W dniach 18-20 października uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wraz z opiekunkami p. Beatą Narewską i p. E. Zysk mieli możliwość uczestniczenia w kilkudniowej wycieczce na Dolny Śląsk i podziwiania kulturowego dziedzictwa tego wyjątkowego regionu. Podziwiali zabytki Wrocławia, odwiedzili Muzeum Narodowe we Wrocławiu zamek Książ oraz Park Narodowy i egzotyczne zwierzęta w Afrykarium.

Wizyta w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

 

   

Zwiedzanie wrocławskiego ogrodu zoologicznego

 

       

 Wizyta w Parku Narodowym

 

Zwiedzamy zamek Książ na Śląsku

          W dniu 17 listopada uczniowie klas I-III Katolickiej szkoły Podstawowej wraz
z opiekunkami zwiedzili Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II oraz muzeum naszego patrona Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Maluchy zachwycone były warsztatami plastycznymi, w których aktywnie uczestniczyły. Duże wrażenie wywarła na nich także barka do której mogły wejść.

 Patriotyczne wycieczki wzbogaciły wiedzę uczniów i zachęciły ich do poznawania naszej ojczyzny.

Spacerkiem po Starówce…

 

   

Zwiedzamy Zamek Królewski w Warszawie

 

Wybór i opracowanie: Pani Anna Kopańska