Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. (Dz. U. z 2023 poz. 1046) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 informuję, że z dniem 21.06.2023 roku opublikowane zostało przez Prezydenta Miasta Łomży Zarządzenie Nr 178/23 dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie w/w pomocy uczniom (skan zarządzenia w załączniku).

Zgodnie z § 6 pkt 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, „wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4 składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024,…”. W związku z powyższym proszę o złożenie wniosku przez osoby uprawnione w terminie do 5 września zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży.